Przedstawiamy program najbliższych warsztatów dot. Zasad pisania i realizacji projektów partnerskich, które odbędą się w dniach 17-18 czerwca.

Miejsce realizacji: siedziba klastra, ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, godzina 8.00.

Celem warsztatów jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego aplikowania o dofinansowanie, poznanie efektywnych metod i technik opracowywania projektów unijnych.

Korzyści dla uczestników warsztatów:

-zdobycie umiejętności identyfikowania projektów możliwych do finansowania z Funduszy Strukturalnych,

-poznanie zasad tworzenia prawidłowego wniosku o dotację inwestycyjną,

-nabycie umiejętności rozpoznania potencjału firmy, instytucji w staraniu się o wnioski unijne,

-zdobycie umiejętności pisania najważniejszych aspektów w ramach wniosków inwestycyjnych,

-nauka praktycznego podejścia do pisania projektów oraz zasad oceny projektów.

PROGRAM WARSZTATÓW

I.WPROWADZENIE DO PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI WARSZTATÓW
-przybliżenie podstawowych pojęć w zakresie funduszy unijnych (m.in. czym jest innowacja, kwalifikowalność, cross finansing, mapa pomocy regionalnej);
-przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy - kiedy należy spodziewać się wyników oceny, podpisania umowy czy też wypłaty dotacji na przykładzie RPO WSL.
-wybór dokumentacji programowej - jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie;
-źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach;II.ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
-Generator Wniosków i Regionalny system informatyczny.
-Omówienie zasad pracy w generatorze wniosków na przykładach.
-ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego,
-kwalifikowalność wydatków w projekcie,
-zasady kwalifikowalności zadań i wydatków w projektach,
-Zasady finansowania projektu (koszty pośrednie i bezpośrednie, kwalifikowalność, wkład własny)
-ograniczenia w finansowaniu - koszty niekwalifikowalne
-pomoc publiczna w projektach dla przedsiębiorców
 
-analiza planowanych źródeł finansowania,
-przygotowanie budżetu projektu,
-procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej,
-omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu.


III.PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
-praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku (case study): definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji, definiowanie produktów, rezultatów i oddziaływania, konstrukcja budżetu,
-budżet i harmonogram działań,
-przeanalizowanie systemu oceny i wyboru projektów,
-omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego