Projekt „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej” powstał w kwietniu 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia KOPALNIA SZTUKI.

Projekt polega na uruchomieniu inicjatywy klastrowej na obszarze województwa śląskiego funkcjonującej w sektorze turystyki i kultury. Zakres projektu obejmuje stworzenie systemu kooperacji dla podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu w tym organizacji pozarządowych i fundacji oraz zarządców i właścicieli obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.

Celem inicjatywy jest podniesienie konkurencyjności podmiotów wchodzących w skład Klastra poprzez wiedzę, transfer technologii oraz wymianę doświadczeń i połączenie oferty produktowej, która wychodząc na rynek stanowić będzie unikatowy produkt turystyczny.

Głównym zamiarem Klastra jest tworzenie produktów turystycznych i kulturalnych oraz realizowanie przedsięwzięć mających na celu ich wdrożenie. Rolą Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej jest również dbanie o rozwój produktów turystycznych i kulturalnych na obszarze województwa śląskiego.

Podejmowane działania Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w formie konferencji, seminariów, warsztatów,  czy też doradztwo specjalistyczne mają na celu utrwalać współpracę członków Klastra.

Duże zainteresowanie projektem wykazali przedstawiciele obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki.

Projekt „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej” chętnie podejmuje współpracę z każdym podmiotem, mieszczącym się na obszarze województwa śląska i działającym na płaszczyźnie kulturalnej lub turystycznej. Do podmiotów, z którymi nawiązaliśmy współpracę należą również takie instytucje jak: uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.  Wniosek uzyskał drugie miejsce na liście rankingowej projektów.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 275 418,53 złote. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 994 826,45 złote. Pozostała wartość 280 592,08 złotych stanowi wkład własny.

Wirtualny doradca

Najnowsze wydarzenie

Muzeum Energetyki w Łaziskach zaprasza na cykl warsztatów i pokazów

Szczegóły wraz z terminami znajdują sie w "Aktualnościach"

 

Zapraszamy !

Szlak Zabytków techniki

Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt Utworzenie Klastra Kultury i Turystyki Przemysłowej w Zabrzu. Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kopalnia Sztuki. Wartość całkowita projektu: 1 275 418.53 zł. Kwota dofinansowania: 994 826.45 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego