Artykuły

Inicjatorem i Liderem projektu „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej” jest organizacja pozarządowa Stowarzyszenie KOPALNIA SZTUKI.

Od początku swojego istnienia, czyli od 2007 roku, Stowarzyszenie bierze udział w realizacji i  tworzeniu projektów z zakresu popularyzacji kultury i turystyki, jest również koordynatorem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, między innymi w ramach Programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”.

Celem KOPALNI SZTUKI jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i technicznego miasta Zabrza i regionu Górnego Śląska oraz aktywizowanie społeczne jego mieszkańców. Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rewitalizacji historycznych obiektów poprzemysłowych. Współpracując z Przedsiębiorstwem Górniczym DEMEX Sp. z o.o. mocno angażuje się w rewitalizację zabytkowego Szybu „Maciej”, który znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki. Od trzech lat jest współorganizatorem Industriady – znanego w środowisku miłośników techniki i kultury - Święta Szlaku Zabytków Techniki. W niezwykłej przestrzeni markowni dawnej kopalni Ludwigsgluck KOPALNIA SZTUKI organizuje inicjatywy artystyczne i kulturalne.  Najnowszym przedsięwzięciem Stowarzyszenia KOPALNIA SZTUKI przy współudziale prof. Marka Toporowskiego i Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o.o. jest utworzenie Fortepianarium – Śląskiego Centrum Ochrony Dziedzictwa Instrumentów Klawiszowych w Zabytkowym Domu Kawalera.

W 2011 roku Stowarzyszenie podjęło pierwsze działania mające na celu zawiązanie współpracy kooperacyjnej, czego efektem było uzyskanie dofinansowania ze środków RPO WSL 2007-2013 na realizację projektu „Klaster Kultury i Turystyki Przemysłowej”.

Wszystkich zainteresowanych kulturą i turystyką KOPALNIA SZTUKI zaprasza do współpracy.